Tin tức & sự kiện

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH - KHOA CNTT TỔ CHỨC HỘI THẢO “ ĐỔI MỚI ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO NGƯỜI HỌC”

03 tháng 05, 2021

Đổi mới đề cương chương trình và phương pháp giảng dạy là hai yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện chủ chương của nhà trường và khoa CNTT về thay đổi đề cương chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy,  bộ môn Mạng máy tính tổ chức hội thảo với chủ đề “ Đổi mới đề cương chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của người học”.

Hội thảo tiếp tục với báo cáo tham luận của Thầy Lê Văn Điệp “ Xây dựng chương trình đào tạo ngành CNTT theo định hướng đáp ứng nhu cầu xã hội”. Từ việc phân tích cách đào tạo của một số trường đại học trong nước, ảnh hướng của chương trình đào tạo tới thái độ học tập của sinh viên,  thầy Điệp đã đưa ra một số định hướng để đổi mới chương trình đào tạo ngành CNTT phù hợp với thực tiễn.


Đổi mới phương pháp giảng dạy dựa trên thành tựu của công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng để phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của người học, đào tạo ra những con người đáp ứng được thị trường lao động của thế kỷ 21. Bằng báo cáo tham luận “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy-Mô hình dạy học đảo ngược” của NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khánh.

Hội thảo được khép lại với phần kết luận của NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khánh Trưởng bộ môn về định hướng xây dựng đề cương chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy của bộ môn trong thời gian tới.

Nguyễn Quốc Khánh