Tin tức & sự kiện

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

03 tháng 05, 2021

Ngày 14-6-2016, hơn 170 Đảng viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã tham gia học tập trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận trung ương GS. TS. Phùng Hữu Phú truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong đó tập trung đánh giá thành tựu 30 năm đổi mới; nêu bật 5 bài học kinh nghiệm và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng kết 30 năm đổi mới, đất nước ta đã dành được những thành tựu to lớn, nổi bật là đã vượt qua khủng hoảng KTXH, thoát ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình; đất nước giữ được ổn định chính trị xã hội, tạo lợi thế thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; đổi mới tư duy đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, sẵn sàng hội nhập, tham gia các diễn đàn quan trọng trong khu vực và trên thế giới, từ đó nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong 30 năm đổi mới, chúng ta cũng còn những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đó là trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc. Quán triệt quan điểm “dân làm gốc”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt quan tâm đến 2 vấn đề quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi đắp hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Định hướng chiến lược trong Văn kiện Đại hội cũng nêu rõ: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; giữ vững ổn định hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chiều 14-6, hội nghị tiếp tục nghe GS. TS. Phùng Hữu Phú truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó tập trung vào những điểm mới trong Văn kiện về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; đối ngoại…

nguồn: Báo Phú Thọ