Tin tức & sự kiện

Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp - xu hướng tất yếu trong đào tạo đại học hiện nay

10 tháng 11, 2022 Khoa Cơ khí – Ô tô, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Khoa Cơ khí – ô tô, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì hiện đang đào tạo theo định hướng ứng dụng, sinh viên được đào tạo sát với thực tế nghề nghiệp và có nhiều cơ hội tiếp cận doanh nghiệp tuyển dụng. Liên kết doanh nghiệp là cầu nối quan trọng trong việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, đồng thời là cách thức để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào của đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua Khoa Cơ khí – ô tô đã thực hiện tốt các nội dung liên kết và luôn được đánh giá định kì để tìm ra các biện pháp liên kết doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Thứ nhất, Khoa đã thực hiện liên kết với nhiều nội dung, cụ thể như:

Liên kết trong hoạt động đào tạo như tham quan thực tế, thực hành, thực tập tạo kiến thức thực tế và thu nhập cho sinh viên.

Liên kết trong xây dựng mục tiêu, nội dung, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo: thường xuyên lắng nghe phản hồi từ phía doanh nghiệp để cập nhật chương trình đào tạo, đối mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo tăng cường thời lượng thực hành, thực tập, cung cấp cho người học cơ hội được tiếp xúc sớm với ngành nghề mình lựa chọn. Từ việc đánh giá của các nhà sử dụng lao động cần điều chỉnh kịp thời các nội dung có liên quan.

Liên kết trong trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm, khởi nghiệp và sáng tạo.

Liên kết trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Liên kết đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp để đảm bảo việc làm.

Liên kết tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu người lao động tại doanh nghiệp.

Liên kết về tài chính và cơ sở vật chất: đó là vấn đề về khai thác nguồn tài chính của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong thời gian qua, Khoa và Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa dựa vào doanh nghiệp và nhà tài trợ dưới các hình thức: Học bổng cho sinh giỏi hoặc sinh viên nghèo vượt khó, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong thực hành, thực tập và sau tốt nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Đây là hình thức hợp tác cao nhất giữa Khoa, Nhà trường và doanh nghiệp. Ngoài ra luôn tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên, tạo cơ chế để những cựu sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp liên hệ thường xuyên là cầu nối vững chắc, mang lại hiệu quả và thiết thực. Điều này sẽ đem lại nguồn lực tài chính ổn định cho Khoa và Nhà trường.

Thứ hai, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Khoa Cơ khí – ô tô trong thực hiện liên kết doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là:

Chưa có cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý cụ thể.

Doanh nghiệp chưa thực sự tham gia vào các hoạt động đào tạo như xây dựng mục tiêu, nội dung, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

Doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng trong liên kết.

Thứ ba, để nâng cao hiệu quả trong liên kết doanh nghiệp trong thời gian tới, Khoa sẽ tập trung thực hiện các biện pháp sau đây:

Tạo được mối liên kết qua lại hai chiều, hai bên cùng có lợi.

Xây dựng được cơ chế, chính sách liên kết rõ ràng.

Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên, người học về tầm quan trọng trong liên kết.

Thiết lập mạng lưới liên kết nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành nghề cùng phát triển.

Khoa có quyền tự chủ trong việc chủ động liên kết trong đào tạo song song với được tự chủ nguồn tài chính trong công tác liên kết.

Như vậy có thể thấy, trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện nền tảng để duy trì sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của mỗi doanh nghiệp, của các cơ sở đào tạo và của cả nền kinh tế. Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp trong thiết kế, vận hành các chương trình đào tạo là yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao thương hiệu, vị thế của cơ sở giáo dục đại học. Với mối quan hệ hợp tác khoảng trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Khoa Cơ khí – ô tô đang có những bước đi vững chắc, giải pháp linh hoạt nhằm tăng cường kết nối giữa Khoa và doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời giúp cho sinh viên có thêm cơ hội học tập, thực tập và việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài nước sau khi tốt nghiệp./.