Tin tức & sự kiện

ThS. Lê Ngọc Thanh bảo vệ thành công đề tài khoa học: “Nghiên cứu phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn VILAS trên cơ sở thiết bị sẵn có tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

15 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 13/12/2021, tại phòng 305C1, ThS. Lê Ngọc Thanh bảo vệ thành công đề tài khoa học: Nghiên cứu phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn VILAS trên cơ sở thiết bị sẵn có tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

ThS. Lê Ngọc Thanh đã thay mặt các thành viên trong đề tài trình bày báo cáo nội dung đề tài khoa học và nhấn mạnh những nội dung nghiên cứu sau: Đề tài nghiên cứu các qui trình phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn vilas trên thiết b sẵn có tại Tờng Đại học Công nghiệp Việt Trì. Phân tích một s mẫuớc sinh hoạt khu vực Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Đánh giá sơ bộ về chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Qua quá trình nghiên cứu cho kết quả như sau: RSD  ≤  4,25%. theo AOAC thì  RSD tối đa cho phép với nồng độ từ 0,1 đến 1 ppm là từ 15-11%. H(%) = 96,7-106,7 theo AOAC thì  H tối đa cho phép với nồng độ từ 0,1 đến 10 ppm là từ 80-110%. Mẫu nước máy có độ cứng và Nitrit vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Mẫu nước giếng có hàm lượng Mn và Nitrit vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.