Tin tức & sự kiện

ThS. Nguyễn Cẩm Nga bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tư liệu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

15 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 13/12/2021, tại phòng 201C2, ThS. Nguyễn Cẩm Nga bảo vệ thành công đề tài khoa học: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tư liệu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

ThS. Nguyễn Cẩm Nga đã thay mặt các thành viên trong đề tài trình bày báo cáo nội dung và nhấn mạnh những nội dung nghiên cứu sau: Khái quát chung về tư liệu và các nguồn tư liệu cần khai thác, cập nhật khi giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiên cứu thực trạng sử dụng tư liệu trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; Xây dựng hệ thống tư liệu để nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế giảng dạy tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.