Tin tức & sự kiện

ThS. Lê Ngọc Thanh bảo vệ thành công đề tài khoa học: “Nghiên cứu phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn VILAS trên cơ sở thiết bị sẵn có tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

15 tháng 12, 2021

Sáng ngày 13/12/2021, tại phòng 305C1, ThS. Lê Ngọc Thanh bảo vệ thành công đề tài khoa học: “Nghiên cứu phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn VILAS trên cơ sở thiết bị sẵn có tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

ThS. Nguyễn Cẩm Nga bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tư liệu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

15 tháng 12, 2021

Chiều ngày 13/12/2021, tại phòng 201C2, ThS. Nguyễn Cẩm Nga bảo vệ thành công đề tài khoa học: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tư liệu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.